Actuacións subvencionables

Actuacións subvencionables - Concello de Rianxo

Actuacións subvencionables

 • Substitución das carpintarías e dos elementos de peche
 • Conservación de elementos de valor histórico-artístico
 • Reparación dos muros exteriores degradados
 • Reposición de elementos estruturais
 • Cubertas / Tellados
 • Instalacións de fontanaría
 • Instalacións eléctricas
 • Instalacións de saneamento e sumidoiros
 • Mellora das condicións de habitalidade
 • Illamento térmico e acústico
 • Instalacións sanitarias
 • Instalacións de cociñas
 • Instalacións de ascensores en edificios
 • Instalación de antenas colectivas en edificios
 • Supresión das barreiras arquitectónicas
 • Rehabilitación de edificios (consolidación, restauración, rehabilitación, reforma ou reestruturación)

Contía das Axudas

Subvención, a fondo perdido, entre o 50 e 75% do orzamento protexible das obras de rehabilitación que se realicen, ata unha media máxima de 9.000 € por vivenda, consonte o establecido no Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación.

Convocatoria

Convocatoria 3ª Fase

Impresos para solicitar axudas

Impreso de solicitude

Declaración de non estar incursos/as nas causas de prohibición de solicitude de subvencións

Declaración do coxunto de subvencións solicitadas

Declaración do compromiso de destinar a vivenda para uso residencial

Actuacións nos elementos comúns dos edificios en réxime de propiedade horizontal

Autorización da persoa propietaria á inquilina para a realización das obras

Documentos informativos

Documentación que se ten que presentar

Causas de prohibición da solicitude de subvencións

Causas de denegación e perda das axudas