Modelos de documentos

Modelos de documentos - Concello de Rianxo

MODELOS DE DOCUMENTOS

Os modelos de documentos que seguen correspóndense con procedementos que non están aínda na Sede electrónica​​​​​​​. Os modelos preferentes son sempre os que se proporcionan na sede electrónica nos procedementos dispoñibles.

SXER Solicitude Xeral.pdf

MARE Modelo de Autorización de Representación.pdf

SALT Solicitude de autorización, renovación ou modificación da licenza de terraza.pdf (agora dispoñible na Sede electrónica)

SIRA Solicitude de inscrición no Rexistro Municipal de Entidades Asociativas.pdf (agora dispoñible na Sede electrónica)

FAED Autorizacion de empadronamento en domicilio propio.pdf (para anexar ao procedemento de alta no Padrón de habitantes)

SPVA Solicitude de posto de venda ambulante.pdf

SVPH Solicitude de venda de produtos hortofrutícolas.pdf

 

Se ao cubrir os formularios PDF de forma electrónica aparecen problemas cos caracteres, tales como caracteres invisibles ou ilexibles, a incidencia pódese resolver instalando a fonte tipográfica libre Liberation Sans Narrow (descarga) no computador. (Descarga de toda a familia de tipografías libres Liberation).

 

Procedementos tributarios do Servizo de Recadación Municipal

Estes procedementos non están dispoñibles na Sede electrónica, polo que se deberán achegarse a unha Solicitude Xeral.

RDSL Declaración tributaria para a taxa pola prestación do servizo de recollida de lixo.pdf

RSAD Solicitude de aprazamento ou fraccionamento de débedas.pdf

RSBI Solicitude de beneficios fiscais no IBI.pdf

RSVB Solicitude de beneficios fiscais no IVTM.pdf

RSED Solicitude de exención no IVTM por discapacidade.pdf

RSDG Solicitude de devolución de garantía.pdf (dispoñible na Sede Electrónica)

RSDI Solicitude de devolución de ingresos.pdf

RSDR Solicitude de Domiciliación de Recibos.pdf

RSEI Solicitude de sistema especial de pagamentos do IBI.pdf

RSII Solicitude de Informe de Impoñibles.pdf

RSRA Solicitude de Rectificación de Autoliquidación.pdf

 

Festas e verbenas populares

O Concello de Rianxo pon á disposición das entidades locais e da veciñanza unha guía coas instrucións e documentación necesaria para a organización de festas e verbenas populares consonte a nova  Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia que entrou en vigor o 2 de xullo.

Guía para a organización de festas e verbenas populares

 

Modelos adaptados ás leis 10/2017 e 9/2013 para a celebración de festas e verbenas populares

CPLF Comunicación previa para o lanzamento de fogos de artificio.pdf

DRAF Declaración responsable para atraccións de festas v2.pdf

DRFP Declaración responsable para festas e verbenas populares v2.pdf

MDFP Memoria descritiva de festas populares e actividades recreativas.odt

MDFP Memoria descritiva de festas populares e actividades recreativas.pdf