Transparencia

Transparencia - Concello de Rianxo

Transparencia

En cumprimento da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, o Concello de Rianxo pon en marcha na súa Sede Electrónica o Portal de Transparencia, que favorece o acceso á información pública, consolidando así os dereitos da cidadanía ao dotalos dun sistema de control, coñecemento e vixilancia sobre a súa actividade e a dos seus entes dependentes.

O portal de transparencia é proporcionado pola Deputación da Coruña a través das Sedes Electrónicas dos concellos da provincia e a súa elaboración está en proceso.