Perfil do contratante

- Proxecto de eficiencia enerxética no alumeado público do Concello de Rianxo (Santa Lucía, Xens e Rianxiño) - Concello de Rianxo

Plataforma de contratación do sector público

Coa posta en marcha da Licitación electrónica, o perfil do contratante migrouse á Plataforma de Contratación do Sector Público (https://contrataciondelestado.es/).

A partir do 30 de maio de 2018, todas as licitacións serán publicadas nesta plataforma.

 

 

Accesos directos ás licitacións por órgano de contratación:

Perfil do contratante ata maio de 2017

Dende o mes de agosto de 2016, todos os contratos do Concello de Rianxo publicaranse na Plataforma de contratación pública de Galicia.

 

Perfil do contratante ata agosto de 2016

Proxecto de eficiencia enerxética no alumeado público do Concello de Rianxo (Santa Lucía, Xens e Rianxiño)

Por Resolución de Alcaldía nº 596/2014 de 28 de outubro de 2014, resolveuse a adxudicación do
contrato indicado que se publica consonte ao Prego e aos efectos do artigo 154 RD 3/2011, polo
que se aproba o Texto Refundido da Lei de contratos do sector público:

Anuncio de adxudicación