Servizos Sociais

- Xuntos polo Nadal - Concello de Rianxo

INFORMACIÓN XERAL

Estrada de Tanxil 12, Rianxo

981 86 00 61

881 16 89 34

servizossociais@concelloderianxo.gal

Concellería de Servizos Sociais

luns - venres: 08:00 - 15:00

Os Servizos Sociais Comunitarios deste concello contan, para o seu desenvolvemento, con financiamento da Deputación Provincial da Coruña e da Consellería de Política Social e Xuventude.

SERVIZOS SOCIAIS

Xuntos polo Nadal

A Consellería de Política Social e Xuventude, a través da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade organiza este programa de promoción do envellecemento activo e convivencia, destinado ás persoas maiores que se atopen soas nestas datas, xa sexa por carencia de familiares ou amigos, perda do seu cónxuxe ou por outras circunstancias.

O programa levarase a cabo na  Residencia de  Panxón, situada no concello de Nigrán, entre o día 24 de decembro e o día 7 de xaneiro. No caso de quedar prazas sen adxudicar, valorarase dar media quenda ( do 24 de decembro ao 30 de decembro de 2023, ou do 31 de decembro ao 7 de xaneiro de 2024 se así se solicita).

O programa comprende os seguintes servizos:

 • Estadía na residencia durante 15 días (14noites)
 • Aloxamento en habitacións compartidas e manutención en réxime de pensión completa. O aloxamento en cuartos individuais terá carácter EXCEPCIONAL, require que a necesidade figure debidamente acreditada na documentación que acompaña a solicitude ou de selo caso mediante informe médico e, en todo caso, estará suxeita á dispoñibilidade e condicións establecidas no centro.
 • Desprazamento en autobús desde  Santiago de Compostela ata a residencia de tempo libre que se lle adxudique e viceversa.

 • Actividades de animación sociocultural.

Requisitos:

 • Ter 60 anos, cumpridos no momento en que remate o prazo de presentación de solicitudes.
 • Estar empadroado nalgún concello galego.
 • Vivir so no seu domicilio e ter que pasar só/a as datas do Nadal.
 • Valerse por si mesmo e non padecer enfermidade transmisible con risco de contaxio, nin trastornos mentais ou condutuais non compensados que poidan alterar a convivencia durante o transcurso da estadía.

Daráselle preferencia ás persoas que perdesen o seu cónxuxe ou persoa coa que convivisen nos últimos anos, os de maior idade, os de menor nivel de ingresos económicos e os que non participasen neste programa con anterioridade.

Prezo:

As persoas participantes asistirán de forma gratuíta, agás os gastos de desprazamento ata o lugar de recollida do autobús e viceversa.

Prazo:

Ata o día 7 de decembro de 2023

Máis información:

 • Servizos Sociais Comunitarios Básicos do Concello de Rianxo (Estrada de Tanxil, 12. Telf. 981 86 00 61 )
 • Departamentos de Traballo Social dos Centros de Saúde ou Hospitais.
 • Teléfono Social: 900 333 666 (gratuíto)
 • No seguinte enderezo web: http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/portada