Perfil do contratante

Perfil do contratante - Concello de Rianxo

Plataforma de contratación do sector público

Coa posta en marcha da Licitación electrónica, o perfil do contratante migrouse á Plataforma de Contratación do Sector Público (https://contrataciondelestado.es/).

A partir do 30 de maio de 2018, todas as licitacións serán publicadas nesta plataforma.

 

 

Accesos directos ás licitacións por órgano de contratación:

Perfil do contratante ata maio de 2017

Dende o mes de agosto de 2016, todos os contratos do Concello de Rianxo publicaranse na Plataforma de contratación pública de Galicia.

 

Perfil do contratante ata agosto de 2016

Páxinas etiquetadas con licitación times .

1. Entidade adxudicadora: Organismo: Concello de Rianxo Dependencia que tramita o expediente: Secretaria. 2. Obxecto do contrato: alleamento de masa arbórea de varias fincas municipais. O contrato implica a corta e retirada das árbores das fincas polo adxudicatario e a súa costa deixando as fincas e as pistas municipais en perfecto estado de limpeza, conservación e tránsito 3.Duración...

  En sesión plenaria de 28/11/2013 licitouse a concesión que quedou sen efectos por acordo plenario do 26/12/2013. Por acordo plenario adoptado en sesión do 26/12/2013, aprobouse a apertura da licitación que deseguido se recolle: Entidade Adxudicadora: Organismo: Concello de Rianxo Dependencia que tramita o expediente: Secretaría xeral Obxecto do Contrato: xestión do...

Por acordo plenario adoptado en sesión do 28/11/2013, aprobouse a apertura da licitación que deseguido se recolle: Entidade Adxudicadora: Organismo: Concello de Rianxo Dependencia que tramita o expediente: Secretaría xeral Obxecto do Contrato: xestión do servizo público de piscina climatizada e instalacións anexas Prazo de execución: 7 anos prorrogable por 3 anos Anuncio de...

Convocatoria da mesa de contratación (1 xullo) Anuncio da convocatoria 3ª da mesa de contratación (8 xullo) Anuncio de adxudicación (7 agosto)

Anuncio da convocatoria da mesa de contratación (1 xullo) Anuncio da convocatoria 3ª da mesa de contratación (8 xullo) Anuncio de adxudicación (7 agosto)

Licitación (2ª) do  "SERVIZO DE LIMPEZA VIARIA DO CONCELLO DE RIANXO ( reservado ás entidades da disposición adicional 5ª do RD. Lexislativo 3/2011)”. Procedemento: negociado sen publicidade ( participación previa invitación) Anuncio de composición da Mesa de Contratación (13 feb) Anuncio de convocatoria da Mesa de Contratación (27 feb) Anuncio de convocatoria da Mesa de...

— Resultados por páxina
Mostrando 6 resultados.