Perfil do contratante

Perfil do contratante - Concello de Rianxo

Plataforma de contratación do sector público

Coa posta en marcha da Licitación electrónica, o perfil do contratante migrouse á Plataforma de Contratación do Sector Público (https://contrataciondelestado.es/).

A partir do 30 de maio de 2018, todas as licitacións serán publicadas nesta plataforma.

 

 

Accesos directos ás licitacións por órgano de contratación:

Perfil do contratante ata maio de 2017

Dende o mes de agosto de 2016, todos os contratos do Concello de Rianxo publicaranse na Plataforma de contratación pública de Galicia.

 

Perfil do contratante ata agosto de 2016

Páxinas etiquetadas con contratación times .

Por acordo plenario adoptado en sesión do 28/11/2013, aprobouse a apertura da licitación que deseguido se recolle: Entidade Adxudicadora: Organismo: Concello de Rianxo Dependencia que tramita o expediente: Secretaría xeral Obxecto do Contrato: xestión do servizo público de piscina climatizada e instalacións anexas Prazo de execución: 7 anos prorrogable por 3 anos Anuncio de...

Por resolución da Alcaldía nº 300 bis/2013 de 4 de xullo, resolveuse a adxudicación do contrato indicado que se publica consonte ao Prego e aos efectos do artigo 154 RD 3/2011, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de contratos do sector público. Anuncio de adxudicación e formalización de contrato

Por Resolución de Alcaldía nº 296/2013 de 2 de xullo de 2013, resolveuse a adxudicación do contrato de obra "básico e de execución para área recreativa e melloras en zona deportiva" Anuncio de adxudicación e formalización

Por Decreto de Alcaldía nº 77/2013 de data 27/02/2013, resolveuse  a adxudicación do contrato de: "ALLEAMENTO DE BENS DESBOTABLES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS", que se publica consonte ao Prego e aos efectos do  RD 3/2011, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de contratos do sector público. Anuncio de adxudicación (1 marzo) Anuncio de formalización de contrato (8 mar)

Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 27/11/2012  aprobouse o expediente de licitación que se publica consonte ao acordado, os pregos que a rexen e a opción pola publicación no perfil – a pesar de non ser obrigatoria- en cumprimento do estipulado pola Deputación Provincial da Coruña nos Pregos-tipo. Anuncio de licitación (29 nov) Acordo da Xunta de Goberno Local (29 nov) ...

Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 27/11/2012  aprobouse o expediente de licitación que se publica consonte ao acordado, os pregos que a rexen e a opción pola publicación no perfil – a pesar de non ser obrigatoria – en cumprimento do estipulado pola Deputación Provincial da Coruña nos Pregos-tipo. Anuncio de licitación (29 nov) Acordo de Xunta de Goberno Local (29 nov) ...

O Concello de Rianxo licita o Servizo de Limpeza Viaria,  reservado ás entidades da disposición adicional 5ª do RD. Lexislativo 3/2011. Anuncio da convocatoria da mesa de contratación (14 dec) Adxudicación do contrato de servizo deserto (7 xan)

Convocatoria para adxudicacion das licenzas para a prestación do servizo de aluguer mediante autoturismo sen aparello taxímetro. 30/03/2012: Convocatoria (Publicado no BOP nº 70 do venres 13 de abril de 2012) 18/05/2012: Convocatoria da mesa de contratación para a adxudicación de 7 licenzas de autoturismo a celebrar o 23/05/2012 13/05/2012: Adxudicación das licenzas de autoturismo

Por Decreto de Alcaldía no 211/2012 de 27/03/2012, resolveuse a adxudicación do contrato de servizos: "prestación de servizos de arquitecto superior para o Departamento de Urbanismo do Concello de Rianxo", que se publica consonte ao Prego e aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público. Adxudicación do contrato de servizo Formalización do...

Por Resolución de Alcaldía nº 191/2012 de 16/03/2012, adxudicase o contrato de "Alleamento de bens desbotables do departamento de obras". 19/03/2012: Adxudicación contrato de "Alleamento de bens desbobles do departamento de obras" 23/03/2012: formailzación contrato administrativo

— Resultados por páxina
Mostrando 10 resultados.