Perfil do contratante

- Contrato de servizo de asistencia xurídica - Concello de Rianxo

Plataforma de contratación do sector público

Coa posta en marcha da Licitación electrónica, o perfil do contratante migrouse á Plataforma de Contratación do Sector Público (https://contrataciondelestado.es/).

A partir do 30 de maio de 2018, todas as licitacións serán publicadas nesta plataforma.

 

 

Accesos directos ás licitacións por órgano de contratación:

Perfil do contratante ata maio de 2017

Dende o mes de agosto de 2016, todos os contratos do Concello de Rianxo publicaranse na Plataforma de contratación pública de Galicia.

 

Perfil do contratante ata agosto de 2016

Contrato de servizo de asistencia xurídica

Por Resolución de Alcaldía nº 667/2012 de 18 de decembro de 2012, resolveuse a adxudicación do "contrato de servizo de asistencia xurídica e postulación perante as diferentes xurisdiccións", que se publica consonte ao Prego e aos efectos do artigo 154 RD 3/2011, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de contratos do sector público.

Anuncio de adxudicación (7 xan)

Anuncio de formalización do contraro (8 xan)