Perfil do contratante

- Contrato de alleamento de bens desbotables do departamento de obras - Concello de Rianxo

Plataforma de contratación do sector público

Coa posta en marcha da Licitación electrónica, o perfil do contratante migrouse á Plataforma de Contratación do Sector Público (https://contrataciondelestado.es/).

A partir do 30 de maio de 2018, todas as licitacións serán publicadas nesta plataforma.

 

 

Accesos directos ás licitacións por órgano de contratación:

Perfil do contratante ata maio de 2017

Dende o mes de agosto de 2016, todos os contratos do Concello de Rianxo publicaranse na Plataforma de contratación pública de Galicia.

 

Perfil do contratante ata agosto de 2016

Contrato de alleamento de bens desbotables do departamento de obras

Por Decreto de Alcaldía nº 77/2013 de data 27/02/2013, resolveuse  a adxudicación do contrato de: "ALLEAMENTO DE BENS DESBOTABLES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS", que se publica consonte ao Prego e aos efectos do  RD 3/2011, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de contratos do sector público.

Anuncio de adxudicación (1 marzo)

Anuncio de formalización de contrato (8 mar)