Perfil do contratante

- Adxudicación do Contrato de Servizo do Campamento Urbano e Deportivo 2015 - Concello de Rianxo

Plataforma de contratación do sector público

Coa posta en marcha da Licitación electrónica, o perfil do contratante migrouse á Plataforma de Contratación do Sector Público (https://contrataciondelestado.es/).

A partir do 30 de maio de 2018, todas as licitacións serán publicadas nesta plataforma.

 

 

Accesos directos ás licitacións por órgano de contratación:

Perfil do contratante ata maio de 2017

Dende o mes de agosto de 2016, todos os contratos do Concello de Rianxo publicaranse na Plataforma de contratación pública de Galicia.

 

Perfil do contratante ata agosto de 2016

Adxudicación do Contrato de Servizo do Campamento Urbano e Deportivo 2015

Por Resolución de Alcaldía no 372/2015 de 3 de xullo de 2015, resolveuse a adxudicación do contrato
indicado que se publica consonte ao Prego e aos efectos do artigo 154 RD 3/2011, polo que se aproba o
Texto Refundido da Lei de contratos do sector público.

Anuncio de adxudicación