Perfil do contratante

- (SUSPENDIDO) Xestión do Servizo Público de Piscina Climatizada e instalación anexas - Concello de Rianxo

Plataforma de contratación do sector público

Coa posta en marcha da Licitación electrónica, o perfil do contratante migrouse á Plataforma de Contratación do Sector Público (https://contrataciondelestado.es/).

A partir do 30 de maio de 2018, todas as licitacións serán publicadas nesta plataforma.

 

 

Accesos directos ás licitacións por órgano de contratación:

Perfil do contratante ata maio de 2017

Dende o mes de agosto de 2016, todos os contratos do Concello de Rianxo publicaranse na Plataforma de contratación pública de Galicia.

 

Perfil do contratante ata agosto de 2016

(SUSPENDIDO) Xestión do Servizo Público de Piscina Climatizada e instalación anexas

Por acordo plenario adoptado en sesión do 28/11/2013, aprobouse a apertura da licitación que deseguido se recolle:

Entidade Adxudicadora:

  • Organismo: Concello de Rianxo
  • Dependencia que tramita o expediente: Secretaría xeral

Obxecto do Contrato: xestión do servizo público de piscina climatizada e instalacións anexas

Prazo de execución: 7 anos prorrogable por 3 anos

Anuncio de licitación (2 decembro 2013)

Prego de cláusulas administrativas particulares

Prego de prescricións técnicas particulares

Estudo económico e financeiro

16/12/2013: Comunicase a suspensión do proceso debido a súa cancelación e apertura de nova licitación no proximo pleno ante a advertencia de erro substancial.