Recadación

Servizo de Recadación Municipal - Concello de Rianxo

INFORMACIÓN XERAL

Praza castelao 7 1ºE, Rianxo

981 86 66 61

recadacion@concelloderianxo.es

Concellería de Economía e Facenda

luns a venres: 8.00 a 14.00
martes e xoves: 17.00 - 19.30

Recadación

Durante o período comprendido entre o 1 de agosto e o 2 de outubro do exercicio 2018, de acordo co que dispoñen os artigos 24 e 68 do vixente Regulamento Xeral de Recadación, terá lugar a cobranza en período voluntario dos seguintes tributos: TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO MUNICIPAL CON MESAS, CADEIRAS, TRIBUNAS, TABOADOS E OUTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS, CON FINALIDADE LUCRATIVA. ...

Durante o período comprendido entre o 1 de setembro e o 4 de novembro do exercicio 2016, de acordo co que dispoñen os artigos 24 e 68 do vixente Regulamento Xeral de Recadación, terá lugar a cobranza en período voluntario dos seguintes tributos: Taxa por servicios de recollida de lixo, correspondente ó terceiro cuadrimestre do 2016 Imposto sobre bens inmobles de natureza urbana e rústica e...

Durante o período comprendido entre o 1 de xullo e o 1 de setembro do exercicio 2016, de acordo co que dispoñen os artigos 24 e 68 do vixente Regulamento Xeral de Recadación, terá lugar o cobramento en período voluntario dos seguintes tributos: Taxa por recollida do lixo, correspondente ó segundo cuadrimestre do 2016 Lugar de Ingreso: Oficinas Abanca e resto de Entidades Colaboradoras. ...

Publícase no sitio web do Concello de Rianxo o Calendario Fiscal do exercicio 2016 Calendario do contribuínte

 Durante o período comprendido entre o 1 de xullo  e o 2 de setembro do exercicio 2014, de acordo co que dispoñen os artigos 24 e 68 do vixente Regulamento Xeral de Recadación, terá lugar a cobranza en período voluntario dos seguintes tributos: Taxa por servicios de recollida de lixo, correspondente ó segundo cuadrimestre do 2014 Lugar de Ingreso: Oficinas Novagalicia Banco...

Co obxecto de facilitar o cumprimento da obrigación tributaria, establécese no artigo 16 da ordenanza xeral de Recadación e na ordenanza do IBI do Concello de Rianxo un sistema especial de pago das cuotas por recibo de forma que o pago do importe total anual do imposto distribuirase en dous prazos, nos meses de xuño e setembro. I. O fraccionamento do pago requirirá previa solicitude por...

Imposto de Circulación e 1º Cuadrimestre Taxa Recollida de Lixo 2013

Cobro da Taxa do Lixo e Imposto de Circulacion

Novo servizo de información catastral

Co obxecto de facilitar o pago anual do Imposto de Bens Inmobles (IBI) correspondente a 2013, informase da posibilidade de efectuar o pago en dous prazos. Calquera titular dun inmoble e/ou propiedade pode facer uso desta posibilidade. A solicitude efectuarase antes do 28 de febreiro. O fraccionamento realizarase en dúas cotas a cobrar mediante domiciliación bancaria, cuxos vencementos...

Durante o período comprendido entre o 3 de setembro  e o 21 de novembro do exercicio 2012, de acordo co que dispoñen os artigos 24 e 68 do vixente Regulamento Xeral de Recadación, terá lugar a cobranza en período voluntario dos seguintes tributos: Taxa por servicios de recollida de lixo, correspondente ó terceiro cuadrimestre do 2012 Imposto sobre bens inmobles de natureza...

Durante o período comprendido entre o 2 de xullo  e o 3 de setembro do exercicio 2012, de acordo co que dispoñen os artigos 24 e 68 do vixente Regulamento Xeral de Recadación, terá lugar o cobramento en período voluntario dos seguintes tributos: Taxa por servizos de recollida de lixo, correspondente ó segundo cuadrimestre do 2012 Lugar de Ingreso: Oficinas Novagalicia Banco e...

— Resultados por páxina
Mostrando 12 resultados.