Procesos Selectivos

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas (AGAR0208) / Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes - Obradoiro dual de emprego "MONTE NOSO" - Concello de Rianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Procesos Selectivos de Persoal Laboral

Obradoiro dual de emprego "MONTE NOSO"

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas (AGAR0208) / Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia concedeu unha subvención ao Concello de Rianxo para o desenvolvemento do OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO MONTE NOSO.

O obradoiro irá destinado a 15 alumnos/as-traballadores/as, con contratos de formación dunha duración de 12 meses e o seu correspondente profesorado.

En vindeiras datas aprobaranse as bases de selección e publicaranse as diferentes convocatorias de selección do persoal de formación e de solicitudes do alumnado, onde se establecerán os prazos e requisitos para a inscrición.

O proceso de selección farase a través da oficina de emprego de Boiro, co cal é necesario:

  • Estar desempregado/a

  • Inscrito/a como demandante de emprego na oficina de emprego de Boiro

  • Comunicar na Oficina de Emprego de Boiro o interese na participación en obradoiros de emprego, OU ben solicitar a especialidade REPOBOACIÓNS FORESTAIS E TRATAMENTOS SILVÍCOLAS (AGAR0208) a través da oficina virtual do servizo de emprego:

    https://emprego.xunta.es/openampro/UI/Login?goto=https://emprego.xunta.es/ofivir/group/speg_inicio/home

  • En caso de ter un IPI (Itinerario personalizado de inserción) aberto, contactar co orientador laboral do Concello para solicitar a alta no obradoiro

  • Poder realizar un contrato para a formación, co obxecto de estar vinculado ao obradoiro mediante un contrato de tales características

  • Ao tratarse dun certificado profesional de nivel 2, é necesario ter a titulación mínima da ESO, ciclo básico de FP, competencias clave de nivel 2 ou outros equivalentes (non vale só coa EXB ou graduado escolar)

O alumnado recibirá formación no ámbito da REPOBOACIÓNS FORESTAIS E TRATAMENTOS SILVÍCOLAS e ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES que se centrarán en diversos espazos distribuídos polo término municipal, sobre todo, correspondentes ás CMVMC, contribuíndo ao seu mantemento e mellora, á vez que aprenden un oficio con amplas perspectivas de emprego.

Os traballos previstos abranguerán as actividades necesarias para o establecemento de plantas arbóreas do tipo de frondosas autóctonas, reposición de plantas danadas ou mortas, rozas manuais e mecanizada, rareo de arborado, podas, corta de invasoras, control de pragas e enfermidades, tratamentos fitocidas, mantemento de vías forestais (limpeza de gabias...), entre outros.

Bases de selección

Datas do proceso (28/10/2023)

Cadro das datas do proceso de selección_equipo directivo

Cadro das datas do proceso de selección_alumnado

Puntuación das entrevistas: director-a e mestre-a de especialidade (30/10/2023)

Puntuación das entrevistas: director-a

Puntuación das entrevistas: mestre-a de especialidade

Puntuación das entrevistas: titor-a, mestre-a de xestión empresarial e administrativo-a (31/10/2023)

Puntuación das entrevistas: titor-a

Puntuación das entrevistas: mestre-a de xestión empresarial

Puntuación das entrevistas: administrativo-a

Puntuacións das entrevistas: alumnado traballador (03/11/2023)

Puntuacións das entrevistas: alumnado traballador

Puntuacións provisionais: equipo directivo, docente e administrativo de apoio (03/11/2023)

Puntuacións provisionais_director-a

Puntuacións provisionais_mestre-a da especialidade

Puntuacións provisionais_titor-a

Puntuacións provisionais_mestre-a de xestión empresarial

Puntuacións provisionais_administrativo-a

Puntuacións provisionais: alumnado traballador (06/11/2023)

Puntuacións provisionais_alumnado traballador

Puntuacións definitivas: equipo directivo e docente (07/11/2023)

Puntuacións definitivas_director-a

Puntuacións definitivas_mestre-a da especialidade

Puntuacións definitivas_titor-a

Puntuacións definitivas_mestre-a de xestión empresarial

Puntuacións definitivas: alumnado traballador (10/11/2023)

Anexo I_puntuacións totais_alumnado traballador

 

Anexo II_puntuacións definitivas_alumnado traballador

Puntuación das entrevistas: Administrativo-a (10/11/2023)

Anexo I_Puntuacións das entrevista_administrativo-a

Puntuacións provisionais: Administrativo-a (14/11/2023)

Anexo V_Puntuación provisional_administrativo-a

Puntuacións definitivas: Administrativo-a (17/11/2023)

Anexo I_Puntuación definitiva_administrativo-a

Puntuación das entrevistas: mestre da especialidade-2º proceso (27/11/2023)

Anexo I_Puntuacións da entrevista-mestre da especialidade-2º proceso

Puntuacións provisionais: mestre da especialidade-2º proceso (01/12/2023)
 
Puntuacións definitivas: mestre da especialidade-2º proceso (07/12/2023)
Puntuacións entrevista: mestre da especialidade-3º proceso (24/01/2024)
 
Puntuacións provisionais: mestre da especialidade_3º proceso (28/01/2024)

Puntuacións provisionais: mestre da especialidade_3º proceso

Puntuacións definitivas: mestre da especialidade_3º proceso (31/01/2024)

Puntuacións definitivas: mestre da especialidade_3º proceso