Calendario do contribuínte

Calendario do contribuínte - Concello de Rianxo

Calendario do contribuínte

Calendario fiscal do exercicio 2022

Mediante resolución da Alcaldía número 4, do 7 de xaneiro, aprobouse o calendario fiscal para o exercicio 2022. O 7 de marzo aprobouse unha modificación (RA 175/2022). Os períodos voluntarios de ingreso son os seguintes:

Concepto

Exercicio e período

Período voluntario ingreso

Data de cargo domiciliados

IVTM

2022

05/05/2022-05/07/2022

05/05/2022

LIXO

2022/1 cuadrimestre

15/03/2022-18/05/2022

31/03/2022

LIXO

2022/2 cuadrimestre

14/07/2022-14/09/2022

01/08/2022

IBI URBANA

2022

01/09/2022-02/11/2022

01/09/2022

IBI RUSTICA

2022

01/09/2022-02/11/2022

02/09/2022

IBI BICES

2022

01/09/2022-02/11/2022

07/09/2022

IAE

2022

01/09/2022-02/11/2022

05/09/2022

VADOS

2022

01/09/2022-02/11/2022

06/09/2022

LIXO

2022/3 cuadrimestre

03/10/2022-05/12/2022

03/10/2022

TERRAZAS

2022

01/08/2022-01/10/2022

02/08/2022

MERCADO

2022/trimestral

Dous meses desde o fin da exposición pública

Primeiro día do período voluntario

MERCADILLO

2022/bimensual

Dous meses desde o fin da exposición pública

Primeiro día do período voluntario

PREZO PÚBLICO SAF

2022/mensual

Dous meses desde o fin da exposición pública

Primeiro día do período voluntario

​​​​​​​

SISTEMA ESPECIAL DE PAGO DO IBI
Primeiro prazo: 10/06/2022
​​​​​​​Segundo prazo: 12/09/2022

 

INFORMACIÓN ADICIONAL

Modo de ingreso:

Os recibos domiciliados cargaránse directamente nas contas autorizadas polo contribuínte.

Para os recibos non domiciliados, o documento preciso para efectuar o ingreso enviarase ao domicilio fiscal do contribuínte, por correo postal ordinario. Este envío non ten carácter de notificación. A non recepción dos documentos de ingreso no domicilio do contribuínte non exime a este da súa obriga de pago.

Se algún obrigado tributario non recibe no seu domicilio algún dos documentos de ingreso que precisa, poderá obtelo a través do correo electrónico recadacion@concelloderianxo.gal, chamando a Recadación no teléfono 981866661, ou de xeito presencial cando sexa posible, e sempre con cita previa https://sede.concelloderianxo.gal/opencms/gl/cita/.

Lugar, día e hora de ingreso:

  1. Os contribuíntes poderán efectuar o ingreso nas oficinas das seguintes entidades colaboradoras, dentro do horario de caixa que teñan establecido: ABANCA, BANCO SANTANDER, CAIXABANK; tamén en caixeiro automático ou por internet (se a entidade colaboradora elixida dispón deses servizos).
  2. O ingreso tamén poderá efectuarse a través da Sede electrónica do Concello de Rianxo (https://concelloderianxo.gal/es/sede), na opción de trámites/pagamento de recibos.

Referencias e importes de cobro:

Os  documentos  de  ingreso  inclúen  dúas  referencias  de  cobro  con  importes  diferentes:  a  primeira  é  válida  durante  o período voluntario de pago que se indica no recibo. A segunda é válida a partir do día seguinte ao remate do período voluntario de pago, e o importe que ten asociado inclúe o principal da débeda e a recarga executiva do 5%. Pasada a data de caducidade da segunda referencia, xa non se poderán utilizar estes documentos para realizar o ingreso da débeda, polo que deberá poñerse en contacto con Recadación.

ADVERTENCIA

Advírtese que transcorrido o período voluntario, as débedas esixiranse polo procedemento de constrinximento e deivindicaranse as recargas do período executivo, os xuros de mora e, no seu caso, as costas que se produza.